ประชุมเพื่อพิจารณาหารือและแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุ

วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาหารือและแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือสั่งการ ว.89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติงานตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564