ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ