ประชุมเพื่อสรุปปัญหาและโครงการของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเพื่อสรุปปัญหา และโครงการของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น