ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล และ นางมนตการต์ สารทักษิณ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ที่มีส่วนเกี่ยวของ สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นจึงได้ปรับรูปแบบการจัดงาน โดยจัดตกแต่งสถานที่สำหรับลอยกระทง จุดปล่อยโคมลอย บริเวณลานท่าผาถ่าน ให้มีความสวยงาม รองรับการลอยกระทงของประชาชนอย่าง ปลอดภัย และ ฯลฯ