ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพให้มีความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทผู้นำทางด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ตลอดรวมทั้งให้ผู้นำชุมชนได้เกิดความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนในชุมชน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลฯ และประธาน อสม. 5 หมู่บ้าน ได้เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน