ประชุม คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ใหญ่บ้านภายในเขตเทศบาล และคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน