พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) อำเภอเชียงของ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น โดยจัดเป็นพิธีวางมาลา เพื่อเป็นการล้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทีมีต่อพระสกนิกรชาวไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ในโอกาสนี้ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธี