พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีดอนชัย

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุทุกท่าน ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม บำเพ็ญกุศล พัฒนาจิตใจ และตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยในวันนี้ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดศรีดอนชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ตำบลเวียง ณ ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะ ได้ถือโอกาส กราบนมัสการ พระครูสุวัฒน์สิกขการ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ ด้วย