พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติภัยจากอัคคีภัย ให้กับพนักงานเทศบาล และการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์ )เชียงราย จุดอำเภอเชียงของ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย