มอบทรายอะเบทให้กับ อสม.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบ ทรายอะเบทให้กับ อสม.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อใช้ในกิจกรรมการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ