มอบนโยบายให้แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบนโยบายให้แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ก่อนลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในศูนย์แยกกักชุมชน Community Isolation (CI) ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว เชียงของ ในการรับผู้ป่วยโควิด-19 และซักซ้อมแผนการรับส่งผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน