มอบไข่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่จำเป็นต้องแยกกัก หรือกักตัว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร ทางการแพทย์ ณ ศูนย์ CI

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และคณะผู้บริหาร นำไขไก่ที่ได้รับบริจาคจาก นางสุดารัตน์ ซ้อนกลิ่นสกุล จำนวน 10 แผง และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บริจาค 10 แผง ร่วมเป็น 20 แผง ส่งมอบให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่จำเป็นต้องแยกกัก หรือกักตัว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร ทางการแพทย์ ณ ศูนย์ CI ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง