รับการตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้ารับการตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2563 จากคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ผ่านระบบ ZOOM Video Conference โดยมีนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย