รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยทุกกองงาน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalPerformance Assessment:LPA) ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ