รับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลศรีวิชัย จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลศรีวิชัย จังหวัดลำพูน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย