รับมอบพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลฯ

วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของและนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นำพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ บริเวณตำบลริมโขง ณ ไร่แสงอรุณ รับมอบพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลฯต่อไป ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้