ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์กลางจัดกิจกรรม On Group ห้องประชุมโรงแรมไชยนารายณ์ รีเวอร์ไซต์ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางภัทธรีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 5 การประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริตของชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย