ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการสาธารณสุขอำเภอเชียงของ

วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเชียงของ นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการสาธารณสุขอำเภอเชียงของ เพื่อเป็นแนวทางการแยกผู้ป่วย covid-19 ในชุมชน community isolation ในการนี้ นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย