ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ นายจันทร์ทร วัชรพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำกองช่างร่วมและงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด ดำเนินการโครงการจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ