ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ฯลฯ