ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฝายท่าต้นเดื่อ บ้านเวียงแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยนายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กองช่าง เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงราย และผู้นำหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฝายท่าต้นเดื่อ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 สำหรับเตรียมพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างฝายท่าต้นเดื่อ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่