ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลบริเวณถนนสายเก่าบ้านสบสม-หาดไคร้

วันศุกร์ที่​ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

🌸สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลบริเวณถนนสายเก่าบ้านสบสม-หาดไคร้ ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมผลักดันและส่งเสริมพัฒนาต่อยอดให้เป็นเมืองเก่าบ้านสบสม-หาดไคร้, เชียงของ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอีกแห่งในอำเภอเชียงของ อันจะเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้ชุมชนบ้านสบสม-หาดไคร้และใกล้เคียงมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

🌸โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ประธานกาดกองเก่าและเลขาสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนายมานพ เทพกิจ นายอนุวัฒน์ เทพกิจ และนางชุติกาญจน์ รัตนไตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมนำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจดังกล่าวพบว่าบริเวณสองฝั่งถนนสายกลางบ้านสบสม-หาดไคร้ มีทัศนียภาพและบ้านเรือนที่โดดเด่น อาคารหลายหลัง รวมทั้งสถานที่หลายแห่งยังคงมีเอกลักษณ์และกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่า ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมิติวิถีวัฒนธรรมเมืองเก่าต่อไป

🌸ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นายกำพล จาววัฒนาสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายยุทธนา สุทธสม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ เชียงของ ดังกล่าว