ลงพื้นที่ งานก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 และนายพิทักษ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ งานก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้างดังกล่าว