ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พื้นที่ท่องเที่ยวตามตลิ่งลำน้ำโขง(ระเบียงริมโขง)

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไป ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานพื้นที่ท่องเที่ยวตามตลิ่งลำน้ำโขง (ระเบียงริมโขง) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา