ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการองคลัง นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) รายนายสิงห์คำ คำปา และนายสมศักดิ์ อ่อนคำเหลือง ซึ่งประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยในคืนวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัย