ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (ศบค.ทต.วชข) จัดประชุม เพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมรองปลัด หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง ทุกกองงาน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน