ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ ให้บริการประชาชน

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชรพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ ประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ และนายวุฒิกร บริบูณร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ โดยในเช้าวันนี้ ได้มีประชาชนมาใช้บริการ ณ ศูนย์ดังกล่าวจำนวน 1 ราย