ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ /Service Center

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี และนายจันทร์ทร วัชรพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯดำเนินการออกอำนวยการ การบริการประชาชน ณ ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ /Service Center พร้อม นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขานุการประจำศูนย์ดังกล่าว โดยในวันนี้ ได้มีประชาชนมาใช้บริการ ณ ศูนย์ดังกล่าวจำนวน 1 ราย