ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สถานที่รับสมัคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หลังตลาดสดประตูชัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันนี้วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการรับสมัครวันที่สอง เริ่ม เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

มีผู้สนใจเข้ามาสมัครทั้งสิ้น