ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนางดลหทัย จตุรคเชนทร์เดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อวางแผนการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ รองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โดยจะได้เริ่มรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฯ ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป