สถานที่ลอยกระทง ณ ลานท่าผาถ่าน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ 2 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมรักษาไว้ซึ่งงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามประเพณีวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) ประจำปี 2564 เพื่อให้คงอยู่และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไป แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ยังมีการแพร่ระบาด ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงได้งดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 แต่เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้ตกแต่งสถานที่ภายในเขตเทศบาลเวียงเชียงของ ด้วยการประดับโคมล้านนา รูปทรงต่างๆ รวมทั้ง จัดตกแต่งสถานที่สำหรับลอยกระทง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ที่มาลอยกระทง ณ ลานท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2 และท่าน้ำหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ 7 และขอความร่วมมือทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม