สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ