สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ ได้นำโล่ห์ประกาศเกียรติคุณมอบให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ที่ว่าอำเภอเชียงของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ ได้นำโล่ห์ประกาศเกียรติคุณมอบให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในโอกาสที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ได้เป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 จนประสบความสำเร็จ

โดยได้ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ในการนี้ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้รับมอบ