อบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนได้ ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีอบรมดังกล่าว