อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง" โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีและนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาตำบลแนวบูรณาการ ในบทบาทของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล" ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดทำกิจกรรมและบริการสาธารณะ และ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตจามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558" ทั้งนี้ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียง รองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกเทศบาลฯทั้ง เขต 1 เขต 2 พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้เข้าประชุมอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน