อบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ

วีดีโอภาพกิจกรรม อบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ การลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จากนั้นได้รับการฟังบรรยายหัวข้อ "ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558" บรรยายโดย วิทยากร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้เข้าอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ใน วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวเชียงของ