ออกตรวจสอบสภาพรถยนต์กู้ภัย เพื่อเตรียมการปรับปรุงสภาพรถ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจสอบสภาพรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บธ.1192 เพื่อเตรียมการปรับปรุงสภาพรถดังกล่าว