ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งบ้านสบสม หมู่ที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อม พ.ต.ท.สง่า ศรีวิชัย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ และ นางท้ศนาวรรณ คำตื้อ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งบ้านสบสม หมู่ที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากและเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาเลือกตั้งในเขตที่ตนมีชื่อ โดยบัตรเลือกตั้ง สีม่วง เป็นบัตรสำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ขณะที่บัตรเลือกตั้ง สีชมพู เป็นบัตรสำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น โดยผู้ใช้สิทธิจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ เพื่อใช้แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444 โดยหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้พิการเป็นอย่างดี หน่วยเลือกตั้งจัดในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท และมีการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19