ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่แยกกักในชุมชน(Community Isolation)

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอย หรือศูนย์ CI. ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว เชียงของ