อำนวยความสะดวกให้งานก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ณ งานก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 และ สจ.วสุพล จตุรคเชนเดชา พร้อมทีมงานจาก อบจ เชียงราย โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้งานก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มให้กับพระภิกษุสามเณร ณ โรงเรียน โสภณพระปริยัติธรรม และเป็นแหล่งรับน้ำดับเพลิงเมื่อเผชิญเหตุย่านชุมชน ใจกลางเมืองเชียงของ ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณสจ.วสุพล จตุรคเชนเดชา พร้อมทีมงาน อบจ เชียงราย เป็นมาอย่างสูง