เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอภิเชษฐ์ วรรณโกฏิ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ