เข้าประชุมเพื่อพิจารณาการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสาวภัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล ได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และจัดทำบัญชีโครงการ