เข้าประชุม แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ เวลา 13.00 น. นางภัทร์นันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และนายปฐมพงษ์ อินต๊ะมา นักจัดการงานทั่วไป ได้เข้าประชุม แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน