เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ครูตี๋ โฮงเฮียนแม่น้ำของ

วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ครูตี๋ หรือ นายนิวัฒน์ร้อยแก้ว พร้อมคณะ ของโฮงเฮียนแม่น้ำของ ตามแนวทางการพัฒนาและแนวคิด "เชียงของหนึ่งเมืองสองแบบ" เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในต้นแบบของการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของต่อไป