เข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายท่าต้นเดื่อ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ทั้งนี้ การประชุมคราวนี้ สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้