เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินเมือง สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินเมือง สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)