เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ในการนี้ ได้แจกแผ่นพับที่มีรายละเอียดดังนี้

#หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนน

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2.บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ 3.หลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

#ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน แล้วลงลายมือชื่อ

ผู้ถือบัตร โดยพิมพ์ลายมือนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

3.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรสีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี

เลือกได้เพียงหมายเลขเดียว บัตรสีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล

เลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข รับบัตรแล้วลงลายมือชื่อ

หรือพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือในต้นขั้วบัตร

4.ทำเครื่องหมายกากบาท ดังนี้

4.1. เข้าคูหา

4.2 ทำเครื่องหมายกากบาท(X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย

4.3 พับบัตรเลือกตั้ง

5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

#การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เหตุจำเป็นที่แจ้งได้ 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร 6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 7.เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

#กำหนดการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

1.ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน (ภายในวันที่ 27 มีาคม 2564)2.ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 4 เมษายน 2564)

#การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ห้ามมิให้

1. ผู้ใด ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

2.ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก กปน. ชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3. ผู้ใดเล่น หรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง

4.ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร นับแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (18.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564)

5.ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ถ่ายภาพ บัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

6. ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

7.ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง (18.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึง 18.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564)

8.ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ