เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจัด ประชุมประจำเดือน มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 ขึ้น โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีวัตุประสงค์ในการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการและนโยบายการปฏิบติงาน ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน