เนื่องในโอกาสขอมอบเกียรติบัตรให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ร่วมต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เนื่องในโอกาสขอมอบเกียรติบัตรให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 "ระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งด้วยเทคโนโลยี่ LaRa" ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ลงนามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย