เปิดบ้านเยือนเฮือน เปิดโลกวิชาการ พัฒนาอาชีพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านเยือนเฮือน เปิดโลกวิชาการ พัฒนาอาชีพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล" (Open House C.K.W. 2020) ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน ในการทำกิจกรรมคน 3 วัย ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น และได้เยืี่ยมชมนิทรรศการของทางโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก ที่มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย